درباره ما

1- تلاش در جهت رشد و اعتلا و پیشرفت کشور ایران اسلامی
2- کمک به توسعه شهری با هویت اسلامی و ایرانی
3- ترویج روحیه خدمتگزاری و اخلاص برای خدا به عنوان بزرگترین سرمایه نیل به توسعه پایدار شهری
4- تلاش برای توسعه پایدار شهری و راهبری با رویکرد های ارزش مدار و دانش محور
5- تامین حقوق و رضایتمندی شهروندان و پاسخ به نیاز ها و خواسته های آنها
6- ساختن ارتباط بین مدیران شهری و مردم
7- توسعه کیفی و مدیریت کارآمد و مدبرانه در حوزه های شهری
8- توجه به محور های اساسی چون عدالت در تقسیم شهری، تامین آرامش روحی، عمرانی ، آبادانی ، زیبایی با حفظ طبیعت و مظاهر انقلابی و اسلامی
9- تقویت قانونمندی توسعه کالبدی